Igglo Vuokravakuus - palveluehdot

Vuokralainen Välittäjänä - toimeksiantosopimus vuokrahuoneiston välityksestä

1. Osapuolet

Sopimuksen kansilehdellä yksilöidyt Toimeksiantaja (yleensä vuokranantaja) ja Toimeksisaaja (yleensä vuokralainen) yhdessä “Osapuolet” ja erikseen ”Osapuoli”.

2. Sopimuksen kohde ja kohteen keskeiset ehdot

Sopimuksen tiedoissa yksilöidyn asuinhuoneiston vuokrauksen välitys

3. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

3.1 Tällä sopimuksella sovitaan niistä ehdoista, jotka liittyvät Toimeksisaajan Toimeksiantajalle suorittamaan toimeksiantoon (jäljempänä ”Palvelu”). Toimeksiantaja antaa Toimeksisaajalle edellä mainitun kohteen vuokrattavaksi yksinoikeudella tässä toimeksiantosopimuksessa sovittavin ehdoin.

3.2 Toimeksisaaja toimii Osapuolten välisessä palvelusuhteessa itsenäisenä palveluntarjoajana, eikä Osapuolten välille synny tämän sopimuksen perusteella edustus-, agentti- tai työsuhdetta. Osapuolten sopimussuhde liittyy ainoastaan yhden tapahtuman järjestämiseen, eikä Osapuolten välille synny pitempiaikaista palvelu- tai yhteistyösopimusta. Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää tämän sopimuksen mukaisia oikeuksia kolmannelle osapuolelle.

4. Toimeksisaajan yleiset oikeudet ja velvollisuudet

4.1 Toimeksisaaja suorittaa Palvelun sen edellyttämällä ammattitaidolla sekä noudattaen Toimeksiantajan antamia ohjeita ja määräyksiä. Toimeksisaajan työpanos on henkilökohtainen, eikä Toimeksisaajalla ole oikeutta käyttää alihankkijaa tai muuta kolmatta osapuolta apunaan ilman Toimeksiantajan antamaa erillistä suostumusta.

4.2 Toimeksisaajalla on oikeus lisätä sopimuksen kohde Igglo Rent-palveluun toimeksiannon suorittamista varten.

4.3 Toimeksisaaja antaa Palvelua suorittaessaan, Osapuolten erikseen sopimalla tavalla, Toimeksiantajalle säännöllisesti tietoja Palvelun edistymisestä ja ilmoittaa välittömästi kaikista sellaisista seikoista, joilla voi olla merkitystä Palvelun suorittamisen ja/tai onnistumisen kannalta.

4.4 Toimeksisaajan tehtävänä on Palveluun liittyen:

  • Huolehtia vuokrakohteen asianmukaisesta lisäämisestä Igglo Rent -palveluun.
  • Mahdollisten vuokralaisten1 tietojen etsiminen Igglo Rent -palvelusta tai muualta ja niiden toimittaminen Toimeksiantajalle.
  • Esitellä kohde sopiville vuokralaisehdokkaille.
  • Vuokralaisen luottotietojen tarkistaminen Igglon palveluiden avulla tai muuta kautta ja tämän perusteella saatujen tietojen toimittaminen Toimeksiantajalle.
  • Laatia Igglon sopimuspohjan tai Toimeksiantajan sopimuspohjan perusteella vuokrasopimus Toimeksiantajalle ja vuokralaiselle hyväksyttäväksi.
  • Igglo Vuokranantajan Maksuturvaan liittyvien todistusten toimittaminen Toimeksiantajalle.
  • Laatia selvitys asunnon kunnosta Toimeksiantajalle.
  • Luovuttaa vuokrasopimuksen allekirjoittamisen ja sovitun vakuuden toimittamisen jälkeen avaimet uudelle vuokralaiselle uuden vuokrasuhteen alkaessa.

1 Mahdollisella vuokralaisella tulee olle luottotiedot kunnossa ja säännölliset tulot.

5. Toimeksiantajan yleiset oikeudet ja velvollisuudet

5.1 Toimeksiantaja sitoutuu toimittamaan Toimeksisaajalle kaikki Toimeksisaajan tarvitsemat tiedot ja asiakirjat vuokrauskohteesta. Toimeksiantaja vakuuttaa antaneensa kaikki ne tiedot vuokrattavasta kohteesta, joilla saattaa olla vaikutusta vuokralaisen päätökseen vuokrasopimuksesta. Toimeksiantaja vakuuttaa olevansa oikeutettu vuokraamaan huoneiston tarvitsematta siihen lupaa tai suostumusta keneltäkään muulta.

5.2 Vuokrasopimuksen solmimisen jälkeen Toimeksiantaja on velvollinen ilmoittamaan Toimeksisaajalle, kun uusi vuokralainen on suorittanut vuokravakuuden vuokrasopimuksessa sovitusti ja huoneisto saadaan luovuttaa uudelle vuokralaiselle.

5.3 Toimeksiantaja suorittaa Toimeksisaajalle Palvelun suorittamisesta palkkion kohdassa 6 sovitusti.

5.4 Toimeksiantaja on velvollinen toimittamaan toimeksiantosopimuksen Igglo Operations Oy:lle (”Igglo”), jonka myötä Toimeksisaaja on oikeutettu käyttämään Igglon palveluita (toimeksiantosopimus toimitetaan Igglolle automaattisesti toimeksiannon aloittamisen yhteydessä). Toimeksiantaja on velvollinen maksamaan Igglon palveluiden käytöstä 120 euron korvauksen, joka maksetaan Toimeksisaajan palkkionmaksun yhteydessä erikseen toimitettavien ohjeiden mukaisesti. Edellä sovittu korvaus erääntyy maksettavaksi kuten Toimeksisaajan palkkio, eikä korvausta voi peruuttaa. Mikäli uusi vuokralainen täyttää Igglon tarjoaman maksuturvan ehdot, edellä mainittuun korvaukseen sisältyy Igglon tarjoama maksuturva uudelle vuokralaiselle.

6. Palkkio toimeksiannosta

6.1 Toimeksiantaja suorittaa Toimeksisaajalle Palvelun suorittamisesta palkkion, jonka suuruus on 200 euroa. 2

6.2 Toimeksisaajalla on oikeus edellä mainittuun palkkioon, kun Toimeksisaajan toimittamien tietojen perusteella vuokrasopimus on allekirjoitettu ja vuokralainen on suorittanut vuokravakuuden Toimeksiantajalle vuokrasopimuksessa sovitusti. Palkkio erääntyy maksettavaksi 14 päivän kuluessa edellä mainittujen ehtojen täyttymisestä.

6.3 Toimeksisaaja toimittaa Igglon asiakaspalveluun voimassaolevan verokorttinsa, tai mikäli Toimeksisaaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin, rekisteriotteen tai sen kopion. Mikäli Toimeksisaaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin, huolehtii hän itse kaikista palkkioon liittyvien verojen tai muiden vastuiden maksamisesta. Mikäli Toimeksisaaja ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, toimittaa Igglo itse tai alihankkijaa käytten ennakonpidätyksen Toimeksisaajalle maksettavasta palkkiosta verokortista ilmenevien yksilöintitietojen perusteella.

2 Toimeksiantaja suorittaa korvauksen N2 Nolla Oy:lle tai muulle palveluntarjoajalle, joka maksaa korvauksen Toimeksisaajalla Toimeksiantajan puolesta. Palkkiosta vähennetään Toimeksisaajan toimittaman verokortin mukainen ennakonpidätys. Mikäli Toimeksisaaja ei toimita verokorttia, ansiotulona ansaitusta palkkiosta pidätetään lainmukainen 60 %:n ennakonpidätys. Edellä mainitusta poiketen, mikäli Toimeksisaaja on elinkeinonharjoittaja, hoitaa Toimeksisaaja palkkiosta lainsäädännön mukaan suoritettavat sivukulut itse.

7. Vahingonkorvaus

Osapuolet ovat velvollisia korvaamaan toiselle Osapuolelle sopimusrikkomuksellaan aiheuttamansa välittömän vahingon, ellei tästä sopimuksesta muuta johdu. Osapuolet eivät vastaa sopimusrikkomuksellaan toiselle osapuolelle aiheutetuista välillisistä vahingoista, ellei kyse ole tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

8. Tietosuoja ja luottamuksellisuus

8.1 Osapuolet noudattavat henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin noudatettavaa tietosuojalainsäädäntöä toimeksiantosopimuksen aikana ja sen jälkeen. Tietosuojalainsäädännöllä tarkoitetaan henkilötietojen suojaan liittyvää kansallista ja EU-lainsäädäntöä, kuten Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU 2016/679).

8.2 Toimeksisaaja sitoutuu pitämään luottamuksellisina ja olemaan käyttämättä muuhun kuin Palvelun suorittamiseen liittyviin toimenpiteisiin Toimeksiantajan luottamuksellista tietoa ja aineistoa.

9. Sopimuksen voimassaolo ja purkaminen

9.1 Osapuolten välinen sopimus on määräaikainen ja voimassa allekirjoiuspäivästä kunnes Toimeksisaaja on suorittanut Palvelun hyväksyttävällä tavalla ja Toimeksiantaja on suorittanut Toimeksisaajalle tässä sopimuksessa sovitun palkkion. Edellä mainitusta poikkeavasti toimeksianto päättyy kuitenkin viimeistään 2 viikon kuluttua voimassaolon alkamisesta, elleivät Osapuolet erikseen kirjallisesti sovi voimassaoloajan pidennyksestä.

9.2 Kumpikin Osapuoli voi purkaa sopimuksen välittömin seurauksin, mikäli toinen Osapuoli syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen, jota sopimusrikkomukseen syyllistynyt Osapuoli ei välittömästi korjaa saatuaan toiselta Osapuolelta ilmoituksen sopimusrikkomuksesta. Toimeksiantaja voi purkaa sopimuksen, mikäli Toimeksisaajan suoritus tai ammattitaito ei vastaa hänelle tässä sopimuksessa asetettuja vaatimuksia ja tästä tai Toimeksiantajalla on muutoin perusteltu syy uskoa, että Toimeksisaaja ei kykene täyttämään sopimusvelvoitteitaan.

10. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

10.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä, lukuun ottamatta lainvalintaa koskevia säännöksiä.

10.2 Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli neuvottelut eivät tuota tulosta, ratkaistaan riitaisuudet lopullisesti Toimeksiantajan Suomessa olevan asuinpaikan mukaan määräytyvässä käräjäoikeusessa. Jos toimeksiantajan asuinpaikka on ulkomailla, oikeuspaikka on huuoneiston sijaintipaikan käräjäoikeus.