Igglo Vuokranantajan Maksuturva

Igglo Vuokranantajan Maksuturva

Igglo Operations Oy - vuokrasopimuksen vuokranmaksun takaajana – (“Takaaja”) - ja Vuokranantaja ovat sopineet ja vahvistaneet Takaajan vastaanottaessa ja Vuokranantajan maksaessa 180 euron maksun seuraavaa:

Vuokranantaja on tehnyt Suomessa sijaitsevasta omistamastaan asunnosta vuokrasopimuksen vuokralaisen tai vuokralaisten kanssa (”Vuokrasopimus”). Vuokralainen tai vuokralaiset ovat luonnollisia henkilöitä. Takaaja antaa Vuokranantajalle omavelkaisen takauksen Vuokrasopimuksen vuokran maksamisen vakuudeksi (”Vuokranantajan Maksuturva”). Vuokranantajan Maksuturva on voimassa enintään vuokrasopimuksen voimassaoloajan, maksimissaan kaksitoista (12) kuukautta vuokrasopimuksen alkamispäivästä. Lisäksi Vuokranantajan Maksuturva on voimassa enintään 2000 euron kuukausivuokratasoon asti, korkeamman vuokran osalta Vuokranantajan Maksuturva kattaa vuokrasta 2000 euron osan. Vuokrasuhteen päättyessä irtisanomisen johdosta Vuokranantajan Maksuturva päättyy irtisanomisajan viimeisenä päivänä. Mikäli vuokrasuhde päättyy purkamisen johdosta, Vuokranantajan Maksuturva päättyy vuokrasuhteen purkupäivänä. Mikäli vuokralainen kuitenkin pitää vuokrahuoneistoa hallussaan irtisanomisen tai purkamisen jälkeen, Vuokranantajan Maksuturva kattaa vuokrat maksimissaan kahteentoista (12) kuukauteen asti vuokrasuhteen alkamisesta, tai siihen asti, kunnes vuokralainen luovuttaa huoneiston Vuokranantajan hallintaan, mikäli se on aikaisemmin kuin kaksitoista (12) kuukautta vuokrasuhteen alkamisesta.

Vuokranantajan Maksuturvan voi ottaa koskemaan vain vuokrasopimusta, jotka tehdään vuokralaisen/vuokralaisten kanssa, joilla kaikilla on vakituiset tulot (työ-/opiskelupaikka, yrittäjätulo) ja joilla ei ole maksuhäiriömerkintöjä. Lisäksi edellytyksenä Vuokranantajan Maksuturvan ottamiselle on se, että vuokralainen on suorittanut Vuokranantajalle vähintään yhden (1) kuukauden vuokraa vastaavan vakuuden ja että vuokralaisella on vuokrasopimuksen mukaiseen asuntoon kohdistuva kotivakuutus voimassa. Vuokranantaja vakuuttaa, että edellä mainitut ehdot täyttyvät, ja että se on tarkistanut vuokralaisen luottotiedot ennen Vuokranantajan Maksuturvan ottamista.

Takaaja vastaa vuokrasopimuksen alkamispäivästä lukien ensimmäisen (1.) vuoden aikana maksamatta jätetyistä vuokrasopimuksen mukaisista vuokrista, joista Vuokranantaja on tehnyt takausvastuuilmoituksen (”Takausvastuuilmoitus”) Takaajalle. Takaus ei koske maksamatta jätetyistä vuokrista johtuvia korkoja tai kuluja.

Vuokranantajan on tehtävä Takausvastuuilmoitus kirjallisesti Takaajalle vuokralaisen laiminlyödessä vuokranmaksun. Takausvastuuilmoitus tulee tehdä aikaisintaan kolmenkymmenenviiden (35) päivän, mutta viimeistään neljänkymmenenviiden (45) kalenteripäivän kuluessa siitä, kun vuokralainen on laiminlyönyt vuokranmaksun kokonaan tai osittain. Vuokranantajan tulee lähettää vuokralaiselle yksi (1) kirjallinen maksumuistutus, ennen kuin Vuokranantaja voi tehdä Takausvastuuilmoituksen.

Takausvastuuilmoituksessa tulee tulla esille Vuokranantajan Maksuturva -sopimuksen numero, vuokralaisen koko nimi, osoite, puhelinnumero, ja henkilötunnus ja laiminlyödyn vuokran määrä, eräpäivä ja määräytymisjakso/peruste, kopio tehdystä vuokrasopimuksesta, todistus vuokralaisen Vuokranantajalle antamasta vuokravakuudesta, todistus vuokralaisen työpaikasta/opiskelupaikasta ja todistus vuokralaisen voimassaolevasta kotivakuutuksesta.

Takaaja maksaa laiminlyödyn vuokran Vuokranantajalle siinä vaiheessa kun on saanut laiminlyödyn vuokran perittyä vuokralaiselta, kuitenkin viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä kun vuokralainen luovuttaa asunnon Vuokranantajan hallintaan, mikäli Vuokranantaja on toimittanut Takaajalle kaikki edellä mainitut tiedot ja muut ehdot suorituksen maksamiseen ovat toteutuneet. Selvyyden vuoksi todetaan, että Vuokranantaja voi käyttää Vuokranantajan Maksuturvaa ennen kuin se käyttää vuokralaisen antamaa vuokravakuutta maksamattomien vuokrien kattamiseen.

Mikäli vuokralainen laiminlyö vuokranmaksun niin, että yhteensä kahden (2) kuukauden vuokrat ovat maksamatta, Vuokranantaja sitoutuu purkamaan vuokrasopimuksen välittömästi voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti antamalla vuokralaiselle kirjallisen purkuilmoituksen ja hakemaan sen jälkeen tarvittaessa viipymättä käräjäoikeuden vahvistuksen vuokrasuhteen purkamiselle häädön toimittamiseksi. Asia tulee saattaa käräjäoikeuteen vuokrasuhteen purkamista ja häädön toimittamista varten viipymättä myös, mikäli Vuokranantaja ei tavoita vuokralaista purkuilmoituksen antamista varten tai vuokralainen kieltäytyy sen vastaanottamisesta. Vuokrasuhteen purkupäiväksi katsotaan päivä, jona Vuokranantaja on antanut vuokralaiselle tiedoksi kirjallisen purkuilmoituksen. Tällaisessa tilanteessa Takaaja antaa Vuokranantajan käyttää Igglo Rentin palvelualustaa maksutta uuden vuokralaisen löytämiseksi.

Vuokranantaja sitoutuu välittömästi palauttamaan Takaajan maksaman vuokran määrän Takaajalle, jos vuokralainen suorittaa Takausvastuuilmoituksessa Takaajalta vaaditun vuokran Vuokranantajalle.

Vuokranantaja siirtää Takaajalle kaikki oikeudet niihin vuokralaisen maksamattomiin vuokriin, joita koskien on tehnyt Takaajalle Takausvastuuilmoitukset Takausvastuuilmoituksen päiväyksestä lukien, sekä samoin kaikki oikeudet edellä mainittujen vuokrien viivästyskorkoihin sekä mahdollisiin perintäkuluihin ja Takaajalla on näin ollen oikeus ryhtyä haluamiinsa perintätoimiin näiden sille siirtyneiden saatavien osalta. Takaaja ei maksa vuokralaiselta perimiään viivästyskorkoja ja mahdollisia perintäkuluja edelleen Vuokranantajalle.

Vuokrasopimuksen päättyessä Takaajalla on oikeus periä yllä määritellystä vuokravakuudesta ne Takaajan Vuokranantajalle maksamat vuokrat korkoineen ja kuluineen, joita Takaaja ei vielä ole saanut perittyä vuokralaiselta.

Vuokravakuus käytetään Takaajan avoimiin vuokralaiselta oleviin saataviin ennen kuin sitä voidaan käyttää Vuokranantajan avoimiin vuokra- tai muihin saataviin vuokralaiselta.

Mikäli Vuokranantaja rikkoo tämän Vuokranantajan Maksuturvan ehtoja jollain tavalla, esimerkiksi ottaa Vuokranantajan Maksuturvan sellaiselle sopimukselle, jolle sitä ei voisi ehtojen mukaan ottaa, laiminlyö Vuokranantajan Maksuturvassa edellytettyjen vuokralaisten tietojen tarkastamisen ennen Vuokrasopimuksen tekemistä, tai laiminlyö Vuokrasopimuksen purkamisen silloin, kun siihen olisi Vuokranantajan Maksuturvan ehtojen mukaan velvollisuus, ei tämä Vuokramaksutakaus ole voimassa, eikä Takaaja siten ole myöskään velvollinen maksamaan Vuokranantajalle mitään suorituksia vuokralaisen maksamattomien vuokrien vuoksi. Tällöin myös Vuokranantaja on velvollinen palauttamaan Takaajalle ne vuokrat, jotka Takaaja on mahdollisesti ehtinyt maksamaan Vuokranantajalle ennen sopimusrikkomuksen selviämistä.

Selvyyden vuoksi todetaan, ettei Takaaja ole velvollinen myöskään maksamaan Vuokranantajalle mitään suorituksia vuokralaisen maksamattomien vuokrien vuoksi, mikäli Takausvastuuilmoitusta ei tehdä määrätyssä ajassa.

Vuokranantajan Maksuturva on voimassa ainoastaan Vuokrasopimuksen alkuperäisen Vuokranantajan hyväksi ja ainoastaan alkuperäisen vuokralaisen/vuokralaisten vuokranmaksun vakuudeksi. Vuokranantajan Maksuturva ei ole voimassa, mikäli Vuokrasopimus siirretään kolmannelle, tai mikäli vuokralainen edelleen vuokraa vuokrakohteen. Jos Vuokranantaja vapauttaa vuokralaisen vuokranmaksuvastuusta, Takaajan vastuu Vuokranantajaa kohtaan lakkaa kokonaisuudessaan ja tässä tapauksessa Vuokranantaja on velvollinen palauttamaan Takaajalle ne vuokrat, jotka Takaaja on mahdollisesti ehtinyt maksamaan Vuokranantajalle.

Mikäli Vuokranantajan Maksuturvan voimassaolo päättyy minkä tahansa syyn vuoksi, ei Vuokranantajan tekemää 180 euron maksua palauteta Vuokranantajalle.

Takaaja ei vastaa mistään Vuokranantajalle mahdollisesti aiheutuvasta välillisestä vahingosta tähän Vuokranantajan Maksuturvaan liittyen.

Vuokranantajan Maksuturvaan sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.