Igglo Vakuusturva - palveluehdot

Igglo Vakuusturva

Igglo Operations Oy (jatkossa ”Takaaja”) tarjoaa vuokrasuhteen vakuutta koskevan palvelun Suomessa sijaitsevan asuinhuoneiston vuokrasopimukselle (jatkossa ”Vuokrasopimus”), jolla Takaaja antaa Vuokrasopimuksen vuokranantajalle (jatkossa ”Vuokranantaja”) omavelkaisen takauksen Vuokrasopimuksen vuokralaisen (jatkossa ”Vuokralainen”) Vuokrasopimuksen mukaisten sopimusvelvoitteiden täyttämisen ja niiden laiminlyönnin sekä niistä aiheutuvien vahinkojen ja kulujen vakuudeksi (jatkossa ”Igglo Vakuusturva” tai ”Takaus”).

Igglo Vakuusturvasta sopiminen

Mikäli Vuokrasopimuksen osapuoli haluaa ottaa Igglo Vakuusturvan Vuokrasopimukselle, tulee tämän hakea Igglo Vakuusturvaa Takaajalta Takaajan verkkopalvelussa, mobiilisovelluksella tai muulla Takaajan määrittämällä tavalla, ja toimittaa Takaajalle Vuokrasopimusta koskevat tiedot, mukaan lukien tiedot osapuolista, vuokrakohteesta sekä vuokran määrästä. Sekä Vuokranantajan että Vuokralaisen/Vuokralaisten tulee hyväksyä Igglo Vakuusturva Vuokrasopimuksen vakuudeksi. Sopimus tulee voimaan (jatkossa ”Sopimishetki”) Takaajan tarkistettua annetut tiedot ja hyväksyttyä Igglo Vakuusturvan antamisen Vuokrasopimukselle, kummankin Vuokrasopimuksen osapuolen hyväksyttyä Igglo Vakuusturvan Vuokrasopimuksen vakuudeksi, ja kun avausmaksu on maksettu Takaajalle. Igglo Vakuusturva astuu kuitenkin voimaan ja Takaajaa sitovaksi ja velvoittavaksi (jatkossa ”Igglo Vakuusturvan Voimaantulohetki”) vasta viidentoista (15) päivän kuluttua Sopimishetkestä.

Igglo Vakuusturvan sisältö

Igglo Vakuusturva koskee vain Vuokrasopimukseen perustuvaa vuokrasuhdetta ja kyseisestä yksittäisestä Vuokrasopimuksesta johtuvia Vuokralaisen velvoitteita Igglo Vakuusturvan Voimaantulohetkestä lähtien, eikä Igglo Vakuusturvaa voida milloinkaan laajentaa näiden velvoitteiden ulkopuolelle.

Igglo Vakuusturva voidaan ottaa kattamaan Vuokrasopimuksen yhden (1), kahden (2) tai kolmen (3) kuukauden vuokraa vastaavan määrän. Igglo Vakuusturva ei kuitenkaan kata 2.000 euron kuukausivuokraa ylittävää määrää. Näin ollen Takauksen enimmäismäärä ei voi olla yhden (1) kuukauden vuokranmäärää vastaavan vakuuden osalta yli 2.000 euroa, kahden (2) kuukauden vuokranmäärää vastaavan vakuuden osalta yli 4.000 euroa ja kolmen (3) kuukauden vuokranmäärää vastaavan vakuuden osalta yli 6.000 euroa. Igglo Vakuusturvan kattama kuukausivuokran määrä on Vuokrasopimuksen vuokra Igglo Vakuusturvan hakemishetkellä, eikä Takauksen maksimimäärä nouse, vaikka Vuokrasopimuksen mukainen vuokra myöhemmin nousisikin.

Takaus on voimassa Igglo Vakuusturvan Voimaantulohetkestä Vuokrasopimuksen voimassaoloajan, jonka kuluessa syntyneitä Vuokrasopimukseen liittyviä velkoja takaus kattaa, ellei Takaus irtisanomisen tai purkamisen johdosta pääty aiemmin. Takaus kattaa päävelan koron, mutta ei koske muita kuluja, eikä Vuokranantajalle mahdollisesti koituvia välillisiä vahinkoja.

Mikäli Vuokranantaja edellyttää Vuokralaiselta suuremman kuin Igglo Vakuusturvan kattaman vakuuden määrän asettamista, tulee Vuokralaisen kattaa ylimenevä osuus Vuokranantajalle antamalle tälle muu vakuus (jatkossa ”Lisävakuus”).

Igglo Vakuusturva voidaan ottaa koskemaan vain kirjallista Vuokrasopimusta, joka tehdään Vuokralaisen/Vuokralaisten kanssa, jotka ovat yli 18-vuotiaita luonnollisia henkilöitä ja joilla ei ole maksuhäiriömerkintöjä. Lisäksi edellytyksenä Igglo Vakuusturvan ottamiselle on se, että Vuokralaisella on Vuokrasopimuksen mukaiseen asuntoon kohdistuva kotivakuutus voimassa. Vuokralainen ja Vuokranantaja vakuuttavat omalta osaltaan, että edellä mainitut ehdot täyttyvät. Vuokralainen ja Vuokranantaja ovat velvollisia toimittamaan Takaajalle viipymättä selvityksen edellä mainittujen ehtojen täyttymisestä Takaajan sitä pyytäessä.

Maksu Igglo Vakuusturvasta

Igglo Vakuusturvaa hakenut Vuokrasopimuksen osapuoli (jatkossa ”Takauksenottaja”) on velvollinen maksamaan Takaajalle Igglo Vakuusturvasta erikseen sovittavan avausmaksun, joka tulee maksaa ennen Igglo Vakuusturvan Voimaantulohetkeä, sekä sen lisäksi erikseen sovittavan kuukausi- tai vuosimaksun koko Vuokrasopimuksen keston ajan. Takaaja laskuttaa kuukausi- tai vuosimaksun vastaavasti kuukausittain tai kerran vuodessa etukäteen. Mikäli Takauksenottaja laiminlyö maksujen suorittamisen Takaajalle sovitussa ajassa, on Takaaja oikeutettu perimään saataville viivästyskorkoa laskun eräpäivästä lukien. Takaajalla on oikeus muuttaa Igglo Vakuusturvasta veloitettavan kuukausi- tai vuosimaksun suuruutta vuosittain ilmoittamalla siitä kahta (2) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa Takauksenottajalle.

Vuokranantajan tai Vuokralaisen vaihdos sekä Igglo Vakuusturvan siirto

Mikäli Vuokrasopimuksen vuokrakohteen omistus muuttuu, siirtyy Igglo Vakuusturva Vuokrasopimuksen uudelle Vuokranantajalle. Edellytyksenä Igglo Vakuusturvan voimassaololle Vuokranantajan vaihduttua on Vuokranantajan ilmoitus siirrosta Takaajalle viipymättä, mutta viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa siirron tapahtumisesta.

Igglo Vakuusturva on voimassa ainoastaan Vuokrasopimuksen alkuperäisen Vuokralaisen Vuokrasopimuksesta johtuvien velvoitteiden vakuudeksi, eikä Igglo Vakuusturvaa voida siirtää toiselle vuokralaiselle.

Mikäli Vuokralainen muuttaa uuteen vuokra-asuntoon, voivat Takaaja ja Vuokralainen erikseen kirjallisesti sopia, että Igglo Vakuusturva siirretään koskemaan myös uutta vuokra-asuntoa, mikäli Vuokralainen täyttää Takaajan kulloinkin Igglo Vakuusturvan siirtämiselle asettamat kriteerit.

Takauksen päättyminen

Takauksenottaja voi irtisanoa Igglo Vakuusturvan yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ja irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden lopusta, jonka kuluessa irtisanomisilmoitus on toimitettu Takaajalle. Vuokralaisen ollessa Takauksenottaja, irtisanomisen ehtona on, että Vuokralainen on irtisanonut toistaiseksi voimassa olevan Vuokrasopimuksen päättymään, Vuokrasopimus on päättynyt tai päättyy irtisanomisajan kuluessa tai Vuokralainen on toimittanut Vuokranantajalle uuden korvaavan ja Vuokranantajan hyväksymän vakuuden, mikäli Vuokrasopimus jatkuu. Vuokralaisen tulee esittää irtisanomisen yhteydessä Takaajan edellyttämä selvitys edellä mainittujen ehtojen täyttymisestä. Mikäli Vuokralainen ei esitä Takaajalle riittävää selvitystä, ei irtisanominen ole pätevä. Vuokranantajan ollessa Takauksenottaja, voi Takauksenottaja irtisanoa Takauksen myös Vuokrasopimuksen voimassaollessa ilman, että Vuokralaisella olisi velvollisuus toimittaa korvaava vakuus Vuokranantajalle, elleivät Vuokranantaja ja Vuokralainen muuta keskenään sovi.

Takaajalla on oikeus purkaa Igglo Vakuusturvaa koskeva sopimus päättymään välittömästi, mikäli Takauksenottaja rikkoo olennaisesti sopimusta. Vuokralaisen ollessa Takauksenottaja ja syyllistyessä sopimusrikkomukseen, ei sopimuksen purkaminen kuitenkaan vapauta Takaajaa automaattisesti Takauksen mukaisesta vastuusta Vuokranantajaa kohtaan.

Muuten Igglo Vakuusturva päättyy automaattisesti sen jälkeen, kun Vuokrasopimus on päättynyt, (i) mikäli Vuokralainen on suorittanut Vuokranantajalle kaikki Vuokrasopimuksen mukaiset velvoitteensa, (ii) tai mikäli Vuokranantaja ei ole esittänyt Takaajalle maksuvaatimusta alla mainitun kahden (2) kuukauden kuluessa, tai (ii) mikäli Takaaja on tehnyt Igglo Vakuusturvan perusteella suorituksen Vuokranantajalle.

Takaukseen perustuvan maksuvaatimuksen esittäminen, maksun suorittaminen ja regressioikeus

Vuokranantajalla ei ole oikeutta esittää Takaajaa vastaan vaatimuksia Igglo Vakuusturvan johdosta ennen kuin Vuokrasopimus on päättynyt. Vuokrasopimuksen päätyttyä Vuokranantajan tulee esittää Igglo Vakuusturvaan perustuvat vaatimuksensa Takaajalle viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa Vuokrasopimuksen päättymisestä. Vaatimus tulee esittää sähköpostitse Takaajan asiakaspalveluun tai Takaajan verkkosivuilla olevaa ilmoituslomaketta käyttäen, ja vaatimuksen tulee sisältää Takaajan suoritusvelvollisuutensa selvittämiseksi vaatimat tarpeelliset tiedot ja asiakirjat, muun muassa kopio Vuokrasopimuksesta, selvitys Vuokrasopimuksen päättymisestä, sekä näyttö Vuokrasopimukseen perustuvasta velasta ja sen määrästä ja ilmoitus siitä, onko saatava riidaton. Vuokranantaja on velvollinen toimittamaan myös muun Takaajan vaatiman tarpeellisen selvityksen.

Mikäli vaatimusta ei esitetä edellä mainittuun määräaikaan mennessä, Vuokranantajan oikeus vaatia ja Takaajan velvollisuus maksaa Vuokrasopimukseen liittyvä velka Igglo Vakuusturvan perusteella lakkaa.

Vuokranantajan tulee käyttää ensisijaisesti Lisävakuus tai muu Vuokranantajalla oleva Vuokrasopimuksesta aiheutuvia Vuokralaisen aiheuttamia vahinkoja tai kuluja kattava vakuus vahinkojen korvaamiseen. Igglo Vakuusturva takaa vahinkoja vain siltä osin, kun niitä ei Lisävakuudella tai muulla Vuokranantajalla olevalla vakuudella ole saatu katettua.

Takaaja suorittaa maksun Igglo Vakuusturvan nojalla Vuokranantajalle kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun Takaaja on tarkistanut, että edellytykset maksun suorittamiselle täyttyvät.

Mikäli Vuokralainen riitauttaa Vuokranantajan vaatimuksen oikeellisuuden, Takaaja on velvollinen maksamaan Vuokrasopimukseen liittyvän velan Vuokranantajalle kuitenkin aikaisintaan riita-asian ratkettua Vuokranantajan ja Vuokralaisen välillä. Mikäli Takaaja on jo maksanut Vuokranantajalle Vuokrasopimukseen liittyvän velan, mutta myöhemmin todetaan joko tuomioistuimen päätöksellä tai Vuokranantajan ja Vuokralaisen välisellä sopimuksella, että Vuokralaisen maksuvelvollisuus olisi ollut pienempi kuin Takaajan Vuokranantajalle Takauksen perusteella maksama suoritus, on Vuokranantaja velvollinen palauttamaan Takaajalle saamansa suorituksen tuomittua tai sovittua vastuuta ylittävältä osin. Lisäksi mikäli Takaaja on jo maksanut Vuokranantajalle Vuokrasopimukseen liittyvän velan ja Vuokralainen sen jälkeen riitauttaa Vuokranantajan vaatimuksen oikeellisuuden joltain osin, on Vuokranantaja velvollinen kustannuksellaan avustamaan Takaajaa oikeudenkäynnissä Vuokralaista vastaan kaikin tavoin, jotka ovat Takaajan näkemyksen mukaan tarpeellisia vaatimuksen toteennäyttämiseksi.

Mikäli Takaaja joutuu tekemään antamansa Takauksen perusteella Vuokranantajalle suorituksia, on Takaaja oikeutettu regressioikeutensa perusteella perimään kaikki Vuokranantajalle maksamansa suoritukset takaisin Vuokralaiselta. Vuokralainen on velvollinen maksamaan saataville viivästyskorkoa korkolain mukaisesti.

Lisäsuoritus

Mikäli Vuokranantajalle on aiheutunut Vuokralaisen Vuokrasopimuksen mukaisen velvoitteen tai laiminlyönnin johdosta suurempi vastuu, kuin mitä Igglo Vakuusturva kattaa määrältään, maksaa Takaaja Vuokranantajalle lisäsuorituksen (jatkossa ”Lisäsuoritus”) yllä esitettyjen Igglo Vakuusturvan maksamisen edellytysten muutoinkin täyttyessä. Lisäsuorituksen suuruus on määritelty Igglo Vakuusturvan ottamisen hetkellä voimassa olevassa tuotekuvauksessa. Lisäsuoritus voidaan maksaa ainoastaan, jos Igglo Vakuusturva ei muuten jo kata kokonaisuudessaan vahinkoa. Takaajan regressioikeus ei koske Lisäsuorituksen määrää, joten Vuokranantajalle maksettua Lisäsuoritusta ei siten peritä takaisin Vuokralaiselta.

Henkilötietojen käsittely

Takaaja noudattaa kulloinkin sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä ja Takaajan tietosuojaselostetta käsitellessään henkilötietoja. Vuokralainen ja Vuokranantaja vastaavat siitä, että luovuttaessaan henkilötietoja, heillä on oikeus henkilötietojen luovutukseen tietosuojalainsäädännön mukaisesti, ja että henkilötiedot ovat oikein ja ajantasaisia.

Takaaja käsittelee henkilötietoja tämän sopimuksen velvoitteiden hoitamiseksi sekä tähän liittyvään viestintään ja Takaajan tarjoamien palveluiden markkinointiin sekä muiden Takaajan tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamista varten. Takaajalla on oikeus siirtää ja luovuttaa henkilötietoja kolmansille tahoille näiden tarkoitusten toteuttamiseksi tai muutoin tietosuojalainsäädännön velvoittamissa tilanteissa, esimerkiksi palveluntarjoajille ja viranomaisille. Takaaja toteuttaa riittävät tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen käsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröityjen oikeuksista on saatavilla Igglo Operations Oy:n tietosuojaselosteessa Takaajan verkkosivuilla.

Peruuttamisoikeus

Takauksenottajan ollessa kuluttaja, Takauksenottajalla on oikeus kuluttajansuojalain mukaan peruuttaa Igglo Vakuusturvaa koskeva sopimus neljäntoista (14) päivän kuluessa Solmimishetkestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti Takaajan asiakaspalveluun [sähköposti: support@igglo.com]. Peruuttamisilmoituksen saapumisesta ilmoitetaan peruuttajalle sekä Vuokrasopimuksen toiselle osapuolelle sähköpostitse. Sopimuksen peruuttamistilanteissa Takauksenottajan maksettavaksesi tulee korvaus jo tehdyistä toimista, mm. käsittelymaksu.

Muut ehdot

Vuokranantajan on Takauksen voimassaollessa Takaajan pyynnöstä ilmoitettava Takaajalle sellaisista Vuokralaisen sitoumuksista ja muista tämän maksukykyyn vaikuttavista seikoista, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä Takaajalle.

Jos Vuokranantaja vapauttaa Vuokralaisen vuokranmaksuvastuusta tai muusta velasta, jota Igglo Vakuusturva koskee, Takaajan vastuu Vuokranantajaa kohtaan lakkaa kokonaisuudessaan.

Mikäli Igglo Vakuusturvan voimassaolo päättyy minkä tahansa syyn vuoksi, ei Igglo Vakuusturvaa hakeneen osapuolen Takaajalle tekemiä maksuja palauteta poislukien kuluttajansuojalain mukaiset peruuttamistilanteet.

Takaaja ei vastaa mistään Vuokralaiselle tai Vuokranantajalle mahdollisesti aiheutuvasta välillisestä vahingosta tähän Igglo Vakuusturvaan liittyen.

Igglo Vakuusturvaan sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Yhteystiedot

Igglo Operations Oy

y-tunnus: 2816858-5

Address: Pursimiehenkatu 29-31, 00150 Helsinki, Finland

Email: support@igglo.com

www: igglo.com