Igglo Vuokravakuus - palveluehdot

Igglo Vuokravakuus

Igglo Operations Oy (jatkossa ”Takaaja”) tarjoaa vuokravakuutta koskevan palvelun Suomessa sijaitsevan asuinhuoneiston vuokrasopimukselle (jatkossa ”Vuokrasopimus”), jolla Takaaja antaa Vuokrasopimuksen vuokranantajalle (jatkossa ”Vuokranantaja”) omavelkaisen takauksen Vuokrasopimuksen vuokralaisen (jatkossa ”Vuokralainen”) Vuokrasopimuksen mukaisten sopimusvelvoitteiden täyttämisen ja niiden laiminlyönnin sekä niistä aiheutuvien vahinkojen ja kulujen vakuudeksi (jatkossa ”Igglo Vuokravakuus” tai ”Takaus”).

Igglo Vuokravakuudesta sopiminen

Mikäli Vuokrasopimuksen osapuoli haluaa ottaa Igglo Vuokravakuuden Vuokrasopimukselle, tulee tämän hakea Igglo Vuokravakuutta Takaajalta Takaajan verkkopalvelussa, mobiilisovelluksella tai muulla Takaajan määrittämällä tavalla, ja toimittaa Takaajalle Vuokrasopimusta koskevat tiedot, mukaan lukien tiedot osapuolista, vuokrakohteesta sekä vuokran määrästä. Sekä Vuokranantajan että Vuokralaisen/Vuokralaisten tulee hyväksyä Igglo Vuokravakuus Vuokrasopimuksen vuokravakuudeksi. Sopimus tulee voimaan (jatkossa ”Sopimishetki”) Takaajan tarkistettua annetut tiedot ja hyväksyttyä Igglo Vuokravakuuden antamisen Vuokrasopimukselle, kummankin Vuokrasopimuksen osapuolen hyväksyttyä Igglo Vuokravakuuden Vuokrasopimuksen vakuudeksi, ja kun avausmaksu on maksettu Takaajalle. Igglo Vuokravakuus astuu kuitenkin voimaan ja Takaajaa sitovaksi ja velvoittavaksi (jatkossa ”Igglo Vuokravakuuden Voimaantulohetki”) vasta viidentoista (15) päivän kuluttua Sopimishetkestä.

Igglo Vuokravakuuden sisältö

Igglo Vuokravakuus koskee vain Vuokrasopimukseen perustuvaa vuokrasuhdetta ja kyseisestä yksittäisestä Vuokrasopimuksesta johtuvia Vuokralaisen velvoitteita Igglo Vuokravakuuden Voimaantulohetkestä lähtien, eikä Igglo Vuokravakuutta voida milloinkaan laajentaa näiden velvoitteiden ulkopuolelle.

Igglo Vuokravakuus voidaan ottaa kattamaan Vuokrasopimuksen yhden (1), kahden (2) tai kolmen (3) kuukauden vuokraa vastaavan määrän. Igglo Vuokravakuus ei kuitenkaan kata 2.000 euron kuukausivuokraa ylittävää määrää. Näin ollen Takauksen enimmäismäärä ei voi olla yhden (1) kuukauden vuokranmäärää vastaavan vakuuden osalta yli 2.000 euroa, kahden (2) kuukauden vuokranmäärää vastaavan vakuuden osalta yli 4.000 euroa ja kolmen (3) kuukauden vuokranmäärää vastaavan vakuuden osalta yli 6.000 euroa. Igglo Vuokravakuuden kattama kuukausivuokran määrä on Vuokrasopimuksen vuokra Igglo Vuokravakuuden hakemishetkellä, eikä Takauksen maksimimäärä nouse, vaikka Vuokrasopimuksen mukainen vuokra myöhemmin nousisikin.

Takaus on voimassa Igglo Vuokravakuuden Voimaantulohetkestä Vuokrasopimuksen voimassaoloajan, jonka kuluessa syntyneitä Vuokrasopimukseen liittyviä velkoja takaus kattaa, ellei Takaus irtisanomisen tai purkamisen johdosta pääty aiemmin. Takaus kattaa päävelan koron, mutta ei koske muita kuluja, eikä Vuokranantajalle mahdollisesti koituvia välillisiä vahinkoja.

Mikäli Vuokranantaja edellyttää Vuokralaiselta suuremman kuin Igglo Vuokravakuuden kattaman vakuuden määrän asettamista, tulee Vuokralaisen kattaa ylimenevä osuus Vuokranantajalle antamalle tälle muu vakuus (jatkossa ”Lisävakuus”).

Igglo Vuokravakuus voidaan ottaa koskemaan vain kirjallista Vuokrasopimusta, joka tehdään Vuokralaisen/Vuokralaisten kanssa, jotka ovat yli 18-vuotiaita luonnollisia henkilöitä ja joilla ei ole maksuhäiriömerkintöjä. Lisäksi edellytyksenä Igglo Vuokravakuuden ottamiselle on se, että Vuokralaisella on Vuokrasopimuksen mukaiseen asuntoon kohdistuva kotivakuutus voimassa. Vuokralainen ja Vuokranantaja vakuuttavat omalta osaltaan, että edellä mainitut ehdot täyttyvät. Vuokralainen ja Vuokranantaja ovat velvollisia toimittamaan Takaajalle viipymättä selvityksen edellä mainittujen ehtojen täyttymisestä Takaajan sitä pyytäessä.

Maksu Igglo Vuokravakuudesta

Igglo Vuokravakuutta hakenut Vuokrasopimuksen osapuoli (jatkossa ”Takauksenottaja”) on velvollinen maksamaan Takaajalle Igglo Vuokravakuudesta erikseen sovittavan avausmaksun, joka tulee maksaa ennen Igglo Vuokravakuuden Voimaantulohetkeä, sekä sen lisäksi erikseen sovittavan kuukausi- tai vuosimaksun koko Vuokrasopimuksen keston ajan. Takaaja laskuttaa kuukausi- tai vuosimaksun vastaavasti kuukausittain tai kerran vuodessa etukäteen. Mikäli Takauksenottaja laiminlyö maksujen suorittamisen Takaajalle sovitussa ajassa, on Takaaja oikeutettu perimään saataville viivästyskorkoa laskun eräpäivästä lukien. Takaajalla on oikeus muuttaa Igglo Vuokravakuudesta veloitettavan kuukausi- tai vuosimaksun suuruutta vuosittain ilmoittamalla siitä kahta (2) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa Takauksenottajalle.

Vuokranantajan tai Vuokralaisen vaihdos sekä Igglo Vuokravakuuden siirto

Mikäli Vuokrasopimuksen vuokrakohteen omistus muuttuu, siirtyy Igglo Vuokravakuus Vuokrasopimuksen uudelle Vuokranantajalle. Edellytyksenä Igglo Vuokravakuuden voimassaololle Vuokranantajan vaihduttua on Vuokranantajan ilmoitus siirrosta Takaajalle viipymättä, mutta viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa siirron tapahtumisesta.

Igglo Vuokravakuus on voimassa ainoastaan Vuokrasopimuksen alkuperäisen Vuokralaisen Vuokrasopimuksesta johtuvien velvoitteiden vakuudeksi, eikä Igglo Vuokravakuutta voida siirtää toiselle vuokralaiselle.

Mikäli Vuokralainen muuttaa uuteen vuokra-asuntoon, voivat Takaaja ja Vuokralainen erikseen kirjallisesti sopia, että Igglo Vuokravakuus siirretään koskemaan myös uutta vuokra-asuntoa, mikäli Vuokralainen täyttää Takaajan kulloinkin Igglo Vuokravakuuden siirtämiselle asettamat kriteerit.

Takauksen päättyminen

Takauksenottaja voi irtisanoa Igglo Vuokravakuuden yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ja irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden lopusta, jonka kuluessa irtisanomisilmoitus on toimitettu Takaajalle. Vuokralaisen ollessa Takauksenottaja, irtisanomisen ehtona on, että Vuokralainen on irtisanonut toistaiseksi voimassa olevan Vuokrasopimuksen päättymään, Vuokrasopimus on päättynyt tai päättyy irtisanomisajan kuluessa tai Vuokralainen on toimittanut Vuokranantajalle uuden korvaavan ja Vuokranantajan hyväksymän vuokravakuuden, mikäli Vuokrasopimus jatkuu. Vuokralaisen tulee esittää irtisanomisen yhteydessä Takaajan edellyttämä selvitys edellä mainittujen ehtojen täyttymisestä. Mikäli Vuokralainen ei esitä Takaajalle riittävää selvitystä, ei irtisanominen ole pätevä. Vuokranantajan ollessa Takauksenottaja, voi Takauksenottaja irtisanoa Takauksen myös Vuokrasopimuksen voimassaollessa ilman, että Vuokralaisella olisi velvollisuus toimittaa korvaava vakuus Vuokranantajalle, elleivät Vuokranantaja ja Vuokralainen muuta keskenään sovi.

Takaajalla on oikeus purkaa Igglo Vuokravakuutta koskeva sopimus päättymään välittömästi, mikäli Takauksenottaja rikkoo olennaisesti sopimusta. Vuokralaisen ollessa Takauksenottaja ja syyllistyessä sopimusrikkomukseen, ei sopimuksen purkaminen kuitenkaan vapauta Takaajaa automaattisesti Takauksen mukaisesta vastuusta Vuokranantajaa kohtaan.

Muuten Igglo Vuokravakuus päättyy automaattisesti sen jälkeen, kun Vuokrasopimus on päättynyt, (i) mikäli Vuokralainen on suorittanut Vuokranantajalle kaikki Vuokrasopimuksen mukaiset velvoitteensa, (ii) tai mikäli Vuokranantaja ei ole esittänyt Takaajalle maksuvaatimusta alla mainitun kahden (2) kuukauden kuluessa, tai (ii) mikäli Takaaja on tehnyt Igglo Vuokravakuuden perusteella suorituksen Vuokranantajalle.

Takaukseen perustuvan maksuvaatimuksen esittäminen, maksun suorittaminen ja regressioikeus

Vuokranantajalla ei ole oikeutta esittää Takaajaa vastaan vaatimuksia Igglo Vuokravakuuden johdosta ennen kuin Vuokrasopimus on päättynyt. Vuokrasopimuksen päätyttyä Vuokranantajan tulee esittää Igglo Vuokravakuuteen perustuvat vaatimuksensa Takaajalle viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa Vuokrasopimuksen päättymisestä. Vaatimus tulee esittää sähköpostitse Takaajan asiakaspalveluun tai Takaajan verkkosivuilla olevaa ilmoituslomaketta käyttäen, ja vaatimuksen tulee sisältää Takaajan suoritusvelvollisuutensa selvittämiseksi vaatimat tarpeelliset tiedot ja asiakirjat, muun muassa kopio Vuokrasopimuksesta, selvitys Vuokrasopimuksen päättymisestä, sekä näyttö Vuokrasopimukseen perustuvasta velasta ja sen määrästä ja ilmoitus siitä, onko saatava riidaton. Vuokranantaja on velvollinen toimittamaan myös muun Takaajan vaatiman tarpeellisen selvityksen.

Mikäli vaatimusta ei esitetä edellä mainittuun määräaikaan mennessä, Vuokranantajan oikeus vaatia ja Takaajan velvollisuus maksaa Vuokrasopimukseen liittyvä velka Igglo Vuokravakuuden perusteella lakkaa.

Vuokranantajan tulee käyttää ensisijaisesti Lisävakuus tai muu Vuokranantajalla oleva Vuokrasopimuksesta aiheutuvia Vuokralaisen aiheuttamia vahinkoja tai kuluja kattava vakuus vahinkojen korvaamiseen. Igglo Vuokravakuus takaa vahinkoja vain siltä osin, kun niitä ei Lisävakuudella tai muulla Vuokranantajalla olevalla vakuudella ole saatu katettua.

Takaaja suorittaa maksun Igglo Vuokravakuuden nojalla Vuokranantajalle kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun Takaaja on tarkistanut, että edellytykset maksun suorittamiselle täyttyvät.

Mikäli Vuokralainen riitauttaa Vuokranantajan vaatimuksen oikeellisuuden, Takaaja on velvollinen maksamaan Vuokrasopimukseen liittyvän velan Vuokranantajalle kuitenkin aikaisintaan riita-asian ratkettua Vuokranantajan ja Vuokralaisen välillä. Mikäli Takaaja on jo maksanut Vuokranantajalle Vuokrasopimukseen liittyvän velan, mutta myöhemmin todetaan joko tuomioistuimen päätöksellä tai Vuokranantajan ja Vuokralaisen välisellä sopimuksella, että Vuokralaisen maksuvelvollisuus olisi ollut pienempi kuin Takaajan Vuokranantajalle Takauksen perusteella maksama suoritus, on Vuokranantaja velvollinen palauttamaan Takaajalle saamansa suorituksen tuomittua tai sovittua vastuuta ylittävältä osin. Lisäksi mikäli Takaaja on jo maksanut Vuokranantajalle Vuokrasopimukseen liittyvän velan ja Vuokralainen sen jälkeen riitauttaa Vuokranantajan vaatimuksen oikeellisuuden joltain osin, on Vuokranantaja velvollinen kustannuksellaan avustamaan Takaajaa oikeudenkäynnissä Vuokralaista vastaan kaikin tavoin, jotka ovat Takaajan näkemyksen mukaan tarpeellisia vaatimuksen toteennäyttämiseksi.

Mikäli Takaaja joutuu tekemään antamansa Takauksen perusteella Vuokranantajalle suorituksia, on Takaaja oikeutettu regressioikeutensa perusteella perimään kaikki Vuokranantajalle maksamansa suoritukset takaisin Vuokralaiselta. Vuokralainen on velvollinen maksamaan saataville viivästyskorkoa korkolain mukaisesti.

Lisäsuoritus

Mikäli Vuokranantajalle on aiheutunut Vuokralaisen Vuokrasopimuksen mukaisen velvoitteen tai laiminlyönnin johdosta suurempi vastuu, kuin mitä Igglo Vuokravakuus kattaa määrältään, maksaa Takaaja Vuokranantajalle lisäsuorituksen (jatkossa ”Lisäsuoritus”) yllä esitettyjen Igglo Vuokravakuuden maksamisen edellytysten muutoinkin täyttyessä. Lisäsuorituksen suuruus on määritelty Igglo Vuokravakuuden ottamisen hetkellä voimassa olevassa tuotekuvauksessa. Lisäsuoritus voidaan maksaa ainoastaan, jos Igglo Vuokravakuus ei muuten jo kata kokonaisuudessaan vahinkoa. Takaajan regressioikeus ei koske Lisäsuorituksen määrää, joten Vuokranantajalle maksettua Lisäsuoritusta ei siten peritä takaisin Vuokralaiselta.

Henkilötietojen käsittely

Takaaja noudattaa kulloinkin sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä ja Takaajan tietosuojaselostetta käsitellessään henkilötietoja. Vuokralainen ja Vuokranantaja vastaavat siitä, että luovuttaessaan henkilötietoja, heillä on oikeus henkilötietojen luovutukseen tietosuojalainsäädännön mukaisesti, ja että henkilötiedot ovat oikein ja ajantasaisia.

Takaaja käsittelee henkilötietoja tämän sopimuksen velvoitteiden hoitamiseksi sekä tähän liittyvään viestintään ja Takaajan tarjoamien palveluiden markkinointiin sekä muiden Takaajan tietousojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamista varten. Takaajalla on oikeus siirtää ja luovuttaa henkilötietoja kolmansille tahoille näiden tarkoitusten toteuttamiseksi tai muutoin tietosuojalainsäädännön velvoittamissa tilanteissa, esimerkiksi palveluntarjoajille ja viranomaisille. Takaaja toteuttaa riittävät tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen käsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröityjen oikeuksista on saatavilla Igglo Operations Oy:n tietosuojaselosteessa Takaajan verkkosivuilla.

Peruuttamisoikeus

Takauksenottajan ollessa kuluttaja, Takauksenottajalla on oikeus kuluttajansuojalain mukaan peruuttaa Igglo Vuokravakuutta koskeva sopimus neljäntoista (14) päivän kuluessa Solmimishetkestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti Takaajan asiakaspalveluun [sähköposti: support@igglo.com]. Peruuttamisilmoituksen saapumisesta ilmoitetaan peruuttajalle sekä Vuokrasopimuksen toiselle osapuolelle sähköpostitse. Sopimuksen peruuttamistilanteissa Takauksenottajan maksettavaksesi tulee korvaus jo tehdyistä toimista, mm. käsittelymaksu.

Muut ehdot

Vuokranantajan on Takauksen voimassaollessa Takaajan pyynnöstä ilmoitettava Takaajalle sellaisista Vuokralaisen sitoumuksista ja muista tämän maksukykyyn vaikuttavista seikoista, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä Takaajalle.

Jos Vuokranantaja vapauttaa Vuokralaisen vuokranmaksuvastuusta tai muusta velasta, jota Igglo Vuokravakuus koskee, Takaajan vastuu Vuokranantajaa kohtaan lakkaa kokonaisuudessaan.

Mikäli Igglo Vuokravakuuden voimassaolo päättyy minkä tahansa syyn vuoksi, ei Igglo Vuokravakuutta hakeneen osapuolen Takaajalle tekemiä maksuja palauteta poislukien kuluttajansuojalain mukaiset peruuttamistilanteet.

Takaaja ei vastaa mistään Vuokralaiselle tai Vuokranantajalle mahdollisesti aiheutuvasta välillisestä vahingosta tähän Igglo Vuokravakuuteen liittyen.

Igglo Vuokravakuuteen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Yhteystiedot

Igglo Operations Oy

y-tunnus: 2816858-5

Address: Pursimiehenkatu 29-31, 00150 Helsinki, Finland

Email: support@igglo.com

www: igglo.com